Menu Zavřeno

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.brckazbali.cz Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

1 Kontaktní údaje

 • provozovatel: Ing. Michaela Čermáková
 • sídlo: Habrová 585, Jirny, 250 90
 • IČO: 06520171
 • zapsaná v Živnostenském rejstříku
 • e-mail: objednavky@brckazbali.cz
 • tel.: +420 723 879 325
 • číslo účtu: 1019774019/6100
 • Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

2 Všeobecné informace

Informace o zboží a ceně uvedené prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde:

 1. Bankovním převodem
 2. Prostřednictvím platební brány PayPal. Čísla kreditních karet A jiné citlivé údaje pro platbu jsou zpracovávány platební bránou třetí strany. Prodávající neuchovává čísla kreditních karet ani jiné citlivé platební údaje, ani k nim po celou dobu transakce nemá přístup.

Dopravci jsou: Česká pošta

 • Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.
 • Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetí nabídky.
 • Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně sjednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
 • Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.
 • Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží.

3 Doručení zboží

 • Prodávající odešle zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky.
 • Kupující je povinen zboží zaplatit a převzít.
 • Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve zkontroloval.
 • Doklady ke zboží – fakturu, odešle prodávající kupujícímu e-mailem ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou pracovních dnů od převzetí zboží spotřebitelem.
 • Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.
 • Nedodrží-li prodávající lhůtu pro dodání nebo odeslání zboží, doručí kupujícímu zboží zdarma a poskytne mu slevu z kupní ceny ve výši 5 %. Ostatní nároky kupujícího tím nejsou dotčeny.

Možnosti a ceny doručení

 • Česká pošta
 • Cena: 19 Kč, 23 Kč (v závislosti na velikosti zásilky)
 • Možnost platby na dobírku: ne
 • Rychlost dodání: do 2 pracovních dnů od odeslání zboží prodávajícím

Platební možnosti

 • Bankovní převod
 • U bankovního převodu obvykle trvá ověření platby 1 den
 • Jako variabilní symbol použijte číslo objednávky

Platební instrukce (číslo účtu, číslo objednávky = variabilní symbol) Vám po odeslání Vaší objednávky dorazí na Váš e-mail.

 • PayPal
 • U platební možnosti PayPal je převod obvykle proveden v řádu minut.

4 Vrácení zboží

Jako spotřebitel máte ze zákona právo vrátit zakoupené zboží do 14 dnů bez udání důvodu (odstoupit od kupní smlouvy)

 • Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
 • Pokud zboží kupujete jako firma nebo živnostník (tzn.: na daňovém dokladu je Vaše IČ), právo na odstoupení Vám nevzniká.
 • Lhůta pro vrácení zboží trvá 14 kalendářních dnů a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží. Pro dodržení lhůty pro vrácení zboží je rozhodující, kdy je prodávajícímu doručeno odstoupení od smlouvy. Zboží poté musí být prodávajícímu doručeno do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy.
 • Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.
 • Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.
 • Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Postup vrácení zboží

 • Nejprve e-mailem na objednavky@brckazbali.cz zašlete informaci o odstoupení od smlouvy, k e-mailu přiložte fakturu.
 • Zboží uveďte do původního stavu, abyste předešli možnému přiměřenému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu (např.: brčko musí být v originálním bavlněném obalu, nesmí jevit známky použití).
 • Zboží pak neodkladně pošlete (ne na dobírku) na naši adresu: Brčka z Bali, Michaela Čermáková, Habrová 585, Jirny, 250 90
 • Náklady na vrácení zboží nese kupující.

5 Reklamace

 • Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
 • Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
 • Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 • Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
 • U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
 • Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
 • V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
 1. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

 2. bezplatné odstranění vady opravou;

 3. přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

 4. vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

 • Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 • U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 • Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Postup vyřízení reklamace

 • Zkontrolujte si prosím zásilku pečlivě při přebírání od dopravce. Zásilku, která jeví známky poškození nebo otevření, nepřebírejte.
 • Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený nebo je zboží nekompletní kontaktujte nás co nejdříve na telefonu  +420 723 879 325 nebo e-mailu objednavky@brckazbali.cz
 • Pokud to situace vyžaduje, vyzveme Vás k odeslání reklamovaného zboží poštou na naši adresu: Brčka z Bali, Michaela Čermáková, Habrová 585, Jirny, 250 90 (Přiložte doklad o koupi – fakturu).
 • Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
 • Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
 • Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 • Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
 • Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 • Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
 • Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
 • Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace kupujícího informovat e-mailovou zprávou.
 • U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.
 • Reklamace se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

6 Řešení sporů

 • Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
 • Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
 • Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 • Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporů lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.
 • Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.
 • Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.
 • Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

7 Závěrečná ustanovení

 • Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 • Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 • Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
 • Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
 • Brčka z Bali si vyhrazují právo na změnu obchodních podmínek. Ty vstupují v platnost v okamžiku uveřejnění. Objednávky podané před změnou obchodních podmínek se řídí podmínkami platnými v době objednávky.